دراور پلاستیکی ۴ کشو باریک ساده صنعت 175000 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو بزرگ اداری صنعت 333000 تومان
دراور پلاستیکی ۵ کشو باریک ساده صنعت 220000 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو باریک ساده صنعت 139000 تومان
دراور پلاستیکی ۲ کشو باریک ساده صنعت 105000 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو بزرگ کلاسیک صنعت 261000 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو کوچک صنعت 103000 تومان
دراور پلاستیکی ۲ کشو بزرگ کلاسیک صنعت 215000 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو بزرگ کلاسیک صنعت 333000 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو بزرگ اداری صنعت 261000 تومان
xw دراور پلاستیکی ۲ کشو متوسط دل آسا مدل 210000 تومان 205800 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو متوسط دل آسا مدل xw 290000 تومان 284200 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو متوسط دل آسا مدل xw 375000 تومان 367500 تومان
دراور پلاستیکی ۲ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۲ 125000 تومان 122500 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۲ 185000 تومان 181300 تومان
دراور پلاستیکی ۵ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۲ 285000 تومان 279300 تومان
xw دراور پلاستیکی ۵ کشو متوسط دل آسا مدل 483000 تومان 473300 تومان
دراور پلاستیکی ۲ کشو متوسط دل آسا مدل xm 210000 تومان 205800 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو متوسط دل آسا مدل xm 290000 تومان 284200 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو متوسط دل آسا مدل xm 375000 تومان 367500 تومان
دراور پلاستیکی ۵ کشو متوسط دل آسا مدل xm 483000 تومان 473300 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۶ 155000 تومان 151900 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۶ 235000 تومان 230300 تومان
دراور پلاستیکی ۲ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۸ 125000 تومان 122500 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۸ 185000 تومان 181300 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۸ 235000 تومان 230300 تومان
دراور پلاستیکی ۵ کشو باریک دل آسا مدل d۱۱۸ 285000 تومان 279300 تومان
دراور پلاستیکی ۳ کشو بزرگ دل آسا مدل xy 400000 تومان 392000 تومان
دراور پلاستیکی ۴ کشو بزرگ دل آسا مدل xy 515000 تومان 504700 تومان