میز مستطیل ۶ نفره صنعت مدل ۵۱۲ 241000 تومان
میز گرد ۴ نفره صنعت مدل ۵۱۹ 147000 تومان
میز مربع ۴ نفره صنعت مدل ۵۳۴ 147000 تومان
میز مربع ۴ نفره پایه فاوری نظری مدل ۵۱۷ 398000 تومان
میز گرد ۲ نفره صبا مدل ۲۰۲ 150000 تومان 142500 تومان
میز گرد ۴ نفره صبا مدل ۲۰۵ 280000 تومان 271600 تومان
میز مستطیل ۶ نفره تمام حصیری ناصر مدل ۳۲۱ 690000 تومان 676200 تومان
میز مربع ۴ نفره تمام حصیری ناصر مدل ۳۲۳ 450000 تومان 441000 تومان
گل میز کودک پلاستیکی هوم کت 51000 تومان
میز گرد ۲ نفره حصیری مدل ۴۲۲ 173000 تومان 169500 تومان
میز گرد ۴ نفره تاشو ناصر مدل ۷۲۲ 260000 تومان 254800 تومان
میز مستطیل ۴ نفره جمع شو صفحه شیشه ای مدل ۰۰۱۵ 200000 تومان
میز گرد ۴ نفره جمع شو صفحه شیشه ای مدل ۰۰۱۴ 200000 تومان
میز مربع پایه فلزی ناصر مدل ۹۲۳ 240000 تومان 235200 تومان
میز گرد پایه فلزی ناصر مدل ۹۲۲ 250000 تومان 245000 تومان
میز مربع تاشو حصیری ناصر مدل ۵۲۳ 300000 تومان 294000 تومان
میز مستطیل تاشو پایه فلزی ناصر 390000 تومان
میز مربع تاشو پایه فلزی ناصر 260000 تومان 254800 تومان
میز ۴ نفره تاشو پایه آلومینیوم هوم کت 360000 تومان 349200 تومان
میز ۶ نفره تاشو پایه فلزی هوم کت 390000 تومان 327600 تومان
میز گرد تاشو پایه آلومینیوم مدل ۰۰۰۲ 410000 تومان
میز مهندسی وایت بورد مدل ۰۰۰۸ 270000 تومان
میز تحریر مهندسی مدل ۰۰۰۷ 245000 تومان
میز تحریر رو زمینی آپادانا 95000 تومان